VEDTÆGTER

for “Vandhundene Lemvig”

§ 1     Navn og hjemsted
  Foreningens navn er Svømmeklubben ”Vandhundene Lemvig” og er stiftet den 24. august 2017. Dens hjemsted er Lemvig Kommune.
§ 2     Formål
  Foreningens formål er at udbrede kendskabet til svømning og aktiviteter i vand.
Det sociale samvær og gode kammeratskab skal prioriteres højt, ligesom klubben deltager i lokalsamfundets arrangementer, i det omfang bestyrelsen finder det passende.
§ 3     Medlemskab af organisationer
  Foreningen er medlem af DGI Vestjylland og/eller Dansk Svømmeunion og er underlagt deres love og bestemmelser.
§ 4     Optagelse af medlemmer
  Som medlemmer kan optages enhver, som vil følge foreningens vedtægter.
Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner, firmaer og institutioner. Passive medlemmer har adgang til at deltage i foreningens sammenkomster, og arrangementer men har ingen stemmeret.
§ 5 Kontingent
  Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for en sæson ad gangen af bestyrelsen.
§ 6 Udmeldelse – eksklusion
  Udmeldelse sker automatisk ved halvsæsonens afslutning.
Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen som er udelukket pga. kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.
Hvis foreningen bringes i miskredit af et medlem, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Hvis medlemmet ønsker det, kan en beslutning om eksklusion behandles, som et punkt på næst komne ordinære generalforsamling og endelig afgøres ved skriftlig afstemning, hvor simpelt flertal er bestemmende.
§ 7  Ordinær generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år senest i marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten som mail til medlemmerne og/eller opslag i Lemvig Idræts- og Kulturcenter.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer som er 18 år eller ældre, samt forældre til et medlem under 18 år. Desuden kræves det, at man kan fremvise en børneattest. Det kræves, at instruktører og andre med tilknytning til klubbens aktiviteter kan fremvise en børneattest.
Det tilstræbes, at der ikke sidder personer med samme bopæl i bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Ved familiemedlemskab (familiekort) oppebæres 1 stemme. Forældre kan oppebære en stemme pr. aktivt barn under 18 år.
Ingen person kan have mere end en stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.
§ 8 Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse. 2 i lige år og 3 i ulige år. Man vælges for 2 år.
6. Valg af to suppleanter, som vælges for 1 år.
7. Valg af en revisor. Man vælges for 1 år.
8. Eventuelt.
§ 9 Generalforsamlingens ledelse
  Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, som underskrives af dirigenten.
§10 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen eller når 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet.
§ 11 Bestyrelsen
  Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og bestyrelsesformanden repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 3-5 personer. Bestyrelsen skal konstitueres med en formand, en kasserer og 1-3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
I tilfælde hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af bestyrelsen, indtræder en suppleant, herefter kan man konstituere sig på ny.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Sekretæren fører en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.
§ 12   Tegningsret
  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. 
Ved økonomiske dispositioner f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§ 13    Udvalg
  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver. 
Det tilstræbes, at alle udvalg indeholder mindst et bestyrelsesmedlem.
§ 14     Regnskab
  Foreningens regnskabsår er 01/01 til 31/12.
Bestyrelsen skal inden udgangen af januar måned gennemgå driftsregnskab og status sammen med revisor.
Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
§ 15    Revision
  På den ordinære generalforsamling vælges revisor for 1 år ad gangen. Revisoren skal hvert år i januar/ februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.
Revisoren har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 16  Vedtægtsændringer
  Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og forslaget er indleveret til tiden.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.
§ 17   Foreningens opløsning
  Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt  ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af  foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte. Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, og skal gå til ungdomsarbejdet i idrætsforeninger hjemmehørende i Lemvig.
§18     Datering
  Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. august 2017.
* Vedtægtsændring på generalforsamlingen den 18. marts 2024